Trả trước
Trả sau


Payoo cung cấp các hình thức thanh toán sau:

THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ

THANH TOÁN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ PAYOO

THANH TOÁN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Thanh toán các hoá đơn: điện, nước, điện thoại, truyền
hình, internet, tài chính, bảo hiểm,…

MUA MÃ THẺ

Payoo cung cấp các loại thẻ điện thoại,
phần mềm và thẻ game.